Wiekiera Architekci | Architekt Kalisz

KONCEPCJA NA ZAGOSPODAROWANIE GŁÓWNEGO I NOWEGO RYNKU Z UL. KANONICKĄ W KALISZU

Motywem przewodnim projektu jest kształtowanie przestrzeni miejskiej z perspektywy i w skali człowieka. Za główny czynnik podnoszący komfort przebywania w przestrzeni miejskiej przyjęto zieleń. Stąd wyłoniła się idea zaprojektowania obu Rynków spiętych zieloną osią ciągu pieszego ulicy Kanonickiej. Zaproponowany w jej przebiegu niewielki plac przy zespole katedralnym, tworzy nową wartość i eksponuje historyczne walory tej przestrzeni. Ze względu na projektowany parking pod Nowym Rynkiem, który w założeniu odciąży starówkę z ruchu samochodowego, priorytetem stała się wygoda pieszego. Z szacunku do historii miasta, przestrzeń zaprojektowano w sposób umożliwiający eksponowanie wartościowych elementów architektonicznych. W projekcie zdecydowano się na przywrócenie oryginalnej, historycznie uzasadnionej, jasnej kolorystyki kamienic.

Wokół ratusza zaprojektowano ciąg zieleni niskiej z istniejącymi drzewami oraz ławkami. W ciągu tym zlokalizowane są: fontanna, zejście do podziemnego Muzeum Miasta Kalisza, zielone pawilony kwiaciarni, miejsca odpoczynku oraz liczne przejścia umożliwiające swobodną komunikację po Rynku. Część z nich wyłożona jest płytami kamiennymi w dwóch odcieniach, tworząc w ten sposób wzór szachownicy, nawiązujący do wzoru z flagi miasta Kalisza. Kompozycja fontanny również jest oparta na rzucie szachownicy. W centralnej części placu zdecydowano się nawiązać do istniejącego dawniej w tym miejscu klombu kwietnego, w sposób niedosłowny, odzwierciedlając jego zarys w posadzce poprzez zmianę formatu płyty granitowej oraz jej odcienia. Ze względu na wymóg ekspozycji „rząpi” i jednoczesną potrzebę posiadania reprezentacyjnego placu dla uroczystości miejskich przed budynkiem Ratusza, zdecydowano się na zaprojektowanie pod płytą placu Muzeum Miasta Kalisza.

Ulicę Kanonicką zaprojektowano jako oś łączącą oba Rynki. Zdecydowano się na niesymetryczny jej podział, dzięki czemu uzyskano pas zieleni, miejsc postojowych oraz przestrzeni dla ogródków gastronomicznych. Zdecydowano się na rozbiórkę pełnego, murowanego ogrodzenia zasłaniającego budynek plebanii oraz uniemożliwiającego ogląd katedry z dalszej perspektywy. Zabieg ten pozwoli na utworzenie placu przed katedrą oraz zielonego aneksu przy plebanii. Umożliwi to wyeksponowanie fragmentu murów obronnych, na których częściowo wzniesiona jest kamienica przy ul. Kanonickiej 7. Zdecydowano się na wyłożenie fragmentu posadzki cegłą w celu wskazania dawnego przebiegu umocnień miejskich. Odsłonięcie wyjątkowej elewacji plebanii wpłynie także korzystnie na odbiór katedry św. Mikołaja. Uczytelni się w ten sposób postrzeganie obu wzniesionych z cegły budynków jako spójnego estetycznie zespołu sakralnego. Na osi elewacji szczytowej plebanii zaprojektowano postument dla odpowiedniej ekspozycji zabytkowego dzwonu.

Głównymi założeniami dla Nowego Rynku było utworzenie przestrzeni odpowiadającej zróżnicowanym potrzebom kaliszan i turystów, a zarazem przyjaznej jej przyszłym użytkownikom. Z tego względu w całym projekcie zaproponowano nasadzenie 115 nowych drzew. W Nowym Rynku zaprojektowano dwa budynki domykające kompozycyjnie plac, nadając jednocześnie ciągłość pierzejom i tworząc wnętrza urbanistyczne. Ze względu na skalę placu i zakładaną wielofunkcyjność Nowego Rynku podzielono go na kilka stref. Od strony południowej został on domknięty budynkiem Muzeum Kaliskiej Straży Ogniowej, będącej najstarszą Strażą Ogniową w Królestwie Polskim, z punktem informacji turystycznej i zejściami do parkingu podziemnego. Przy obiekcie zaprojektowano plac edukacyjny z elementami interaktywnymi. Lokalizacja muzeum upamiętnia rozebrany budynek Straży Pożarnej. Centralną część Nowego Rynku zajmuje istniejąca, odrestaurowana fontanna z przestrzenią rekreacyjną wokół. Od północy sąsiaduje ona z gastronomicznym targiem regionalnym w formie niewielkich pawilonów z centralnie zlokalizowaną przestrzenią konsumpcyjną. Od strony ulicy Chopina plac domknięty został budynkiem o funkcji targowo – gastronomicznej z targiem warzywnym w jego podcieniu.

Projekt został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie SARP w 2019 r.